Vnitřní oznamovací systém

 

Informace pro oznamovatele

Obchodní společnost STOJASPAL & LUMALIS s.r.o., IČO: 079 37 873, se sídlem na adrese č.p. 131, 256 01 Kozmice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374830 (dále jen „Společnost“) zavedla jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění vlastní vnitřní oznamovací systém. Součástí zavedeného systému je možnost každého pracovníka (včetně osob, které jsou pro Společnost činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu) podat oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.

Oznámení mohou podávat všechny osoby, které jsou pro Společnost jakkoli činné, a to i anonymně (zaměstnanci, advokáti, stážisti, dodavatelé, jednatelé, osoby podílející se na našem fungování). Důležité je, aby se oznámení opíralo o věrohodná fakta a skutečnosti. Za vědomě nepravdivá oznámení může být udělena pokuta dle zákona.

 

Jaké jednání může být např. oznámeno?

  • má znaky trestného činu;
  • má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
  • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Kdo oznámení přijímá a jak je oznámení možné podat?

Vaše oznámení přijme námi pověřená příslušná osoba: Bc. Libor Stojaspal prostřednictvím emailu: oznameni@lumalis.cz, telefonicky na čísle + 420 734 763 538, nebo také osobně v sídle Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou. Podání oznámení Vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 30 dnů.

Při učinění oznámení je zapotřebí uvést informace o možném protiprávním jednání. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste jí poskytli. Pokud učiníte anonymní oznámení, nebude příslušná osoba pátrat po vaší totožnosti.

Pokud budete mít podezření na protiprávní jednání, budeme rádi, když vnitřního oznamovacího systému Společnosti využijete. Kromě něj Vám zákon umožňuje využít také další způsoby oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/, nebo prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů).

Pokud se oznámení má týkat porušení povinností dle AML zákona, je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu. Konkrétní kontaktní údaje pro učinění oznámení naleznete na této adrese: https://fau.gov.cz/kontakty.

 

Způsob řešení oznámení

Potvrzení o přijetí oznámení Vám potvrdíme do sedmi kalendářních dnů od jeho přijetí, ledaže jste příslušnou osobu požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně (aniž bychom znali konkrétní adresu, na kterou můžeme odpovědět), nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti.

Příslušná osoba následně prošetří okolnosti oznamovaného jednání. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření příslušná osoba také kontroluje. Ujišťujeme Vás, že Společnost vůči vám ani tzv. spřízněným osobám nepodnikne jakékoli odvetné opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce či například snížení odměny.

Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení Vás příslušná osoba vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, bude Vás příslušná osoba informovat bez zbytečného odkladu, ledaže jste příslušnou osobu požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně (aniž bychom znali konkrétní adresu, na kterou můžeme odpovědět), nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti.